Postanowienia ogólne i zasady korzystania z Serwisu:

1. Przytoczony regulamin (dalej „Regulamin”) mówi o zasadach i warunkach świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie https://elinowak.pl, zwanym dalej „Serwisem”, pełniącym funkcję sklepu internetowego, w tym reguły i warunki zakupu i dostarczania Produktu.

2. Serwis pozwala Użytkownikom nabywanie udostępnianych Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Właścicielką domeny jest Eliza Nowak-Siuzdak, właścicielka firmy Eliza Nowak-Siuzdak, ul. Wojska Polskiego 8/1 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652571595, REGON: 383501053, adres e-mail: kontakt@elinowak.pl

4. Możliwość korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną poprzez Administratora na rzecz Użytkowników.

5. Wszystkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. 

6. Bez zgody Administratora zabrania się kopiowania, powielania lub jakichkolwiek innych wykorzystywań w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści udostępnionych w Serwisie lub z niego wychodzących.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacjach podyktowanych istotnymi względami technicznymi oraz zmiany, która ma na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ochroną praw autorskich czy danych osobowych.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerowania w zmiany w Produkcie celem poprawy jakości, szczególnie celem poprawy błędów. Zmiany nie mają żadnego wpływu na Produkt zakupiony przed ich udostępnieniem, jedynie na nowe wydania.

Słownik pojęć:

 • Administrator – Firma Eliza Nowak-Siuzdak. ul. Wojska Polskiego 8/1 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652571595, REGON: 383501053, adres e-mail: kontakt@elinowak.pl.
 • Cena – opłata należna za Produkt wysłany za pośrednictwem Serwisu.
 • Dane osobowe – Dane Użytkownika Serwisu zgromadzone w trakcie uzupełniania formularza zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies.
 • E-book, Produkt – Książka w wersji elektronicznej udostępniona do nabycia na łamach Serwisu, mająca charakter treści cyfrowej niezapisanej na nośniku materialnym.
 • Formularz Zamówienia lub Formularz – oddziałujący formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez wpisanie swoich danych osobowych, akceptację Regulaminu i potwierdzenie złożonego zamówienia.
 • Polityka Cookies – Zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka”.
 • Pośrednik lub PayPro – Firma PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068 pośrednicząca w systemie płatności za Produkt poprzez serwis www.Przelewy24.pl.
 • Serwis – Strona internetowa, która zamieszczona jest na domenie https://elinowak.pl.
 • System Informatyczny – Zespół współpracujących ze sobą programów, urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
 • Umowa – Umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana pomiędzy Zamawiającym a Administratorem.
 • Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.
 • Użytkownik – Osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
 • Zamawiający – Osoba fizyczna, która korzysta Serwisu, która złożyła lub jest w trakcie składania zamówienia.
 • Zamówienie – Oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, dążące bezpośrednio do zawarcia Umowy.

Zasady świadczenia usług w zakresie dostarczenia treści cyfrowych:

1. Administrator świadczy na łamach Serwisu usługi polegające na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (E-book).

2. Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Zamawiającym a Administratorem jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego i postępowanie zgodnie z jego zasadami.

3. W celu otrzymania Produktu Zamawiający składa Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i dokonanie stosownej zapłaty.

4. Wypełniając Formularz Zamawiający wpisuje swoje dane osobowe. Licencja na korzystanie z praw autorskich do treści E-booka zostaje wydana na nazwisko podane w Formularzu Zamówienia. Warunkiem otrzymania licencji jest podanie autentycznych danych.

5. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych (i jednoczesna akceptacja tych treści przez Zamawiającego) zostaje zawarta pomiędzy Zamawiającym a Administratorem z chwilą potwierdzenia zamówienia w formularzu zamówienia, co odbywa się poprzez akceptację regulaminu i wybranie opcji „kupuję i płacę”

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności przez Zamawiającego i uzyskanie przez Administratora potwierdzenia tej płatności od Pośrednika. Potwierdzenie odbierane jest automatycznie poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu.

Sposób zapłaty i dostawy:

1. Dokonanie płatności postępuje drogą elektroniczną.

2. Po złożeniu zamówienia i kliknięciu „kupuję i płacę” Zamawiający dokonuje wpłaty na rzecz Administratora poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika (www.Przelewy24.pl).

3. Realizacja zamówienia odbywa się drogą elektroniczną. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego odpowiedniej wpłaty oraz po otrzymaniu przez Administratora od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, System Informatyczny Serwisu automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Wiadomość zawiera unikalny link, który po kliknięciu daje możliwość zapisania E-booka na urządzeniu Zamawiającego.

4. Link do E-booka zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej do Zamawiającego jest aktywny przez 7 dni od momentu realizacji zamówienia. Zamawiający ma więc 7 dni na pobranie e-booka na swoje urządzenie.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych danych osobowych, w tym również błędnego lub nieprawdziwego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wpisanie poprawnych danych osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich, tymczasowe nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, opóźnienia po stronie Pośrednika.

7. W razie opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędu Systemu Informatycznego Serwisu, Administrator zobowiązuje się bezzwłocznie wszcząć odpowiednie działania celem naprawy Systemu i zrealizować zamówienie najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) używanym przez Zamawiającego.

Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości, która potwierdza złożenie zamówienia, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.

2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (E-book) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). E-book może zostać otwarty i odczytany za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.

3. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia zawiera z Administratorem umowę licencyjną na korzystanie z treści cyfrowej (E-book), której zawartość stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator (jako osoba fizyczna Eliza Nowak-Siuzdak) jest jednocześnie autorem Utworu (E-booka) i ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia. Klient ma prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni.

4. E-book jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego.

5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.

6. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zapisu i powstrzymania się od wymienionych w nim czynności.

7. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjna bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.

8. Zamawiający ma prawo powielania, kopiowania i korzystania z E-booka na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Zamawiającego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.

Procedura zwrotów i reklamacji:

1.Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu zamawiający kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną na adres kontakt@elinowak.pl. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika (PayPro SA), który rozpatruje ją i kontaktuje się z Zamawiającym w celu wyjaśnienia.
2. Zamawiający ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Zamawiający kontaktuje się drogą elektroniczną na adres kontakt@elinowak.pl celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji Administrator zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą Cenie Produktu w formie przelewu bankowego na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności.
3. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.    
4. Złożona przez klienta reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu zatwierdzenia reklamacji. 
                                           

Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Cookies:

1.Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. W szczególności, Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail) celem Personalizacji E-booka.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Eliza Nowak-Siuzdak, właścicielka firmy Eliza Nowak-Siuzdak, ul. Wojska Polskiego 8/1 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652571595, REGON: 383501053, adres e-mail: kontakt@elinowak.pl
3. Zaznaczając stosowną opcję w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu i akceptuje pliki cookies. Pliki typu cookies są zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu z Serwisem.
4. Administrator celem realizacji zamówienia przekazuje Pośrednikowi (PayPro SA) Dane osobowe Zamawiającego. Tym samym PayPro SA staje się administratorem danych osobowych Zamawiającego.
6. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami częstokroć obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.